رصد ستارگان

یکی از ویژگی‌های ممتاز دره راگه، برخورداری از موقعیت بیابانی، هواي تميز، رطوبت کم، سکوت و... براي مشاهده صورتهاي فلکي و رصد ستارگان می‌باشد.